注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

漳浦县绥安中心学校

用心做教育,打造幸福成长共同体

 
 
 

日志

 
 
关于我

漳浦县绥安中心学校秉承“用心做教育,打造幸福成长共同体”的办学理念,让孩子阳光、健康、快乐地成长,在活泼有趣的学习实践体验中养成阅读、感恩、运动等各种好习惯,美丽的校园成了师生身心健康发展的幸福家园,荣获“全国少先队先进集体”等表彰。

《通用规范汉字表》(二)  

2014-08-14 13:56:04|  分类: 语言文字专栏 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

七画

 

寿(shòu)

(nòng)

(mài)

(jiǔ)

()

(xíng)

(jìn)

(jiè)

(tūn)

(yuǎn)

(wéi)

(rèn)

(yùn)

()

()

(tán)

()

(huài)

(kōu)

(rǎo)

(è)

()

(zhǎo)

()

(zhǐ)

(chě)

(zǒu)

(chāo)

(gòng)

(gǒng)

()

(gōng)

(chì)

(zhé)

(zhuā)

(bān)

(lūn)

(ban)

(qiǎng)

(xiào)

(kǎn)

(jūn)

()

(pāo)

(tóu)

(fén)

(kēng)

(kàng)

(fāng)

(dǒu)

()

()

(zhì)

(kuài)

(niǔ)

(shēng)

()

(bào)

()

(què)

(shū)

(jié)

()

()

(wěi)

()

(huā)

(qín)

(gài)

(fēn)

(cāng)

(fāng)

(yán)

()

(xīn)

(láo)

()

()

()

(gǎn)

(gàng)

()

(cái)

(cūn)

(zhàng)

(xìng)

(shān)

()

()

()

(yáng)

(qiú)

()

(xiá)

(gèng)

(shù)

()

(dòu)

(liǎng)

(yǒu)

()

()

(chén)

()

(fǒu)

(hái)

()

(jiān)

(lái)

(lián)

(xuān)

()

()

(jiān)

(xiāo)

(hàn)

(dīng)

(chéng)

(shí)

()

(zhù)

(xiàn)

()

(dāi)

(zhī)

(fèi)

(ǒu)

(yuán)

(kuàng)

(wéi)

(ya)

(dūn)

()

(yóu)

(nán)

(kùn)

(chǎo)

(chuàn)

(yuán)

()

(tīng)

(yín)

(fēn)

(qiàng)

(wěn)

(chuī)

()

(kēng)

(ba)

()

(hǒu)

(dùn)

(bié)

(shǔn)

()

(gǎng)

(zhàng)

(cái)

(zhēn)

(dìng)

()

(gào)

()

(luàn)

()

()

(xiù)

()

(měi)

(bīng)

()

()

()

(zuǒ)

(yòu)

(dàn)

(shēn)

(tián)

(zuò)

()

(líng)

(yōng)

()

()

(zhù)

(wèi)

(bàn)

(shēn)

(zào)

()

()

(cōng)

(jìn)

(chè)

()

(fǎn)

()

()

(zuò)

()

(tuǒ)

(hán)

(lín)

(chà)

(gān)

(gāng)

()

(zhǒu)

(cháng)

(guī)

(diàn)

(miǎn)

(kuáng)

(yóu)

(bèi)

(jiǎo)

(shān)

(tiáo)

(tóng)

(luǎn)

(jiǔ)

(dǎo)

(páo)

(yíng)

(fàn)

(yǐn)

()

(yán)

(dòng)

(zhuàng)

()

(kuàng)

(chuáng)

()

()

(liáo)

(lìn)

(yìng)

(zhè)

(lěng)

()

()

(xīn)

()

()

(wàng)

(rùn)

(xián)

(jiān)

(mèn)

(pàn)

(duì)

(zào)

(càn)

(zhuó)

()

(wāng)

()

(pèi)

(tài)

()

(shā)

()

()

(lún)

(xiōng)

(fàn)

(cāng)

(méi)

(gōu)

()

(shěn)

(chén)

(qìn)

怀(huái)

(yōu)

(chén)

(kuài)

(wán)

(sòng)

(hóng)

(láo)

(jiū)

(qióng)

(zāi)

(liáng)

(zhèng)

()

(píng)

()

(chū)

(shè)

()

(shí)

(zhà)

()

(hǎn)

(zhěn)

()

()

(jūn)

(líng)

()

(céng)

()

尿(niào)

(wěi)

(chí)

()

(gǎi)

(zhāng)

()

()

()

(ā)

(chén)

()

()

(zhuì)

()

(miào)

(yāo)

()

(fāng)

()

()

(rěn)

(jìn)

()

()

(wěi)

()

(chún)

(shā)

(gāng)

()

()

(zòng)

(fēn)

(zhǐ)

(wén)

(fǎng)

()

(niǔ)

八画

 

(fèng)

(wán)

(huán)

()

(qīng)

()

(xiàn)

(méi)

(biǎo)

(guī)

()

(guà)

()

()

(tuò)

(lǒng)

()

(píng)

(jiǎn)

(tǎn)

(dān)

(kūn)

()

(chōu)

(guǎi)

(tuō)

(zhě)

(pāi)

(dǐng)

(chāi)

(līn)

(yōng)

()

()

(shì)

(bào)

(zhǔ)

()

()

(lán)

(xìng)

(bàn)

(nǐng)

()

(zhuō)

(zhāo)

()

()

()

()

(tái)

()

(niù)

()

()

()

()

()

()

(ruò)

(mào)

(píng)

(miáo)

(yīng)

(gǒu)

(yuàn)

(bāo)

(fàn)

(zhí)

(zhuó)

(qié)

(jīng)

(tái)

(máo)

(wǎng)

(lín)

(zhī)

(bēi)

(shū)

(guì)

(méi)

()

(bǎn)

(sōng)

(qiāng)

(fēng)

(gòu)

(háng)

(jié)

(shù)

(zhěn)

(sàng)

(huò)

(huà)

()

(shì)

()

(zǎo)

()

(mài)

()

(fán)

(kuàng)

()

()

(nài)

(bēn)

()

(fèn)

(tài)

(ōu)

(ōu)

(lǒng)

()

(hōng)

(qǐng)

(zhuǎn)

(zhǎn)

(lún)

(ruǎn)

(dào)

(fēi)

(shū)

()

(kěn)

齿(chǐ)

(xiē)

(zhuó)

()

()

(shèn)

(xián)

(shàng)

(wàng)

()

(wèi)

(guǒ)

(kūn)

(guó)

(āi)

()

(chāng)

()

(chàng)

(míng)

()

(lóng)

(áng)

()

(diǎn)

()

(zhōng)

(shēn)

(zhòu)

()

()

()

(míng)

(yǒng)

(ne)

(duō)

()

(àn)

(yán)

(tiē)

(luó)

(zhì)

()

(lǐng)

(kǎi)

(bài)

(zhàng)

(fàn)

(biǎn)

(gòu)

(zhù)

()

(diào)

(zhì)

(zhī)

(dié)

(fēn)

(chuí)

()

()

(guāi)

(guā)

(gǎn)

()

()

(wěi)

(bǐng)

(jiā)

(shì)

(yuè)

(gòng)

使(shǐ)

()

(xiá)

(jiǎo)

(bǎn)

(zhí)

(zhēn)

()

()

(píng)

(qiáo)

(pèi)

(huò)

(chǐ)

()

(bēi)

(de)

()

(zhì)

(xīn)

(zhēng)

(wǎng)

()

()

(jìng)

(suǒ)

(shě)

(jīn)

(shā)

(mìng)

(yáo)

()

()

(cǎi)

()

(shòu)

()

(tān)

(niàn)

(pín)

忿(fèn)

()

(fèi)

(zhī)

(zhǒng)

(zhàng)

(péng)

()

(āng)

(fáng)

(féi)

()

(xié)

(zhōu)

(hūn)

()

()

()

()

(gǒu)

(níng)

(bèi)

(shì)

(bǎo)

()

(biàn)

(jīng)

(xiǎng)

(páng)

(diàn)

()

(miào)

()

()

(nüè)

(ge)

(jiù)

()

()

(jiāo)

(gēng)

(fèi)

(jìng)

(máng)

(fàng)

()

()

(méng)

(zhá)

(nào)

(zhèng)

(quàn)

(juǎn)

(dān)

()

(chǎo)

(chuī)

(kàng)

(yán)

()

()

(qiǎn)

()

(xiè)

()

()

(zhān)

(lèi)

()

(yóu)

()

沿(yán)

(pào)

(zhù)

()

(nìng)

(xiè)

()

(yǒng)

()

(fèi)

(zhǎo)

()

()

()

(zhì)

(zhēng)

(qiè)

()

(xìng)

()

(lián)

(guài)

()

(xué)

(bǎo)

(zōng)

(dìng)

(chǒng)

()

(shěn)

(zhòu)

(guān)

(kōng)

(lián)

(wǎn)

(shí)

(shì)

(láng)

(shī)

(jiān)

(fáng)

(chéng)

(chèn)

(shān)

(shì)

()

(huà)

(dàn)

(guǐ)

(xún)

(gāi)

(xiáng)

(jiàn)

()

()

()

(zhou)

()

()

(jiè)

(shuā)

()

()

()

(xián)

(chéng)

(mèng)

(lòu)

()

()

(shǎn)

(jiàng)

(hán)

(xiàn)

(mèi)

()

(jiě)

(xìng)

()

(shǐ)

()

(tiáo)

(jià)

(sān)

(cān)

(jiān)

线(xiàn)

(liàn)

()

(shēn)

()

(shǐ)

(zhī)

()

(zhōng)

(zhù)

(bàn)

(tuó)

(shào)

()

(jīng)

(guàn)

九画

 

()

(èr)

(zòu)

(chūn)

(bāng)

(diàn)

(zhēn)

(líng)

(shān)

()

()

(xíng)

(shì)

(guà)

(fēng)

(chí)

(kǎo)

(gǒng)

(xiàng)

(kuǎ)

(kuà)

(chéng)

(jiā)

(náo)

(zhèng)

()

(zhào)

(dǎng)

(zhuài)

(zāi)

(tǐng)

(kuò)

(gòu)

(shuān)

(shí)

(tiāo)

(duǒ)

(zhǐ)

(diàn)

(zhèng)

()

(pīn)

()

(àn)

(huī)

(nuó)

(zhěng)

(mǒu)

(shèn)

(jīng)

(róng)

()

(chá)

(jiàn)

(xiàng)

(dài)

(cǎo)

(jiǎn)

(yīn)

(chá)

(huāng)

(máng)

(dàng)

(róng)

(hūn)

(yíng)

()

()

(yīn)

()

(nán)

(yào)

(biāo)

(zhàn)

(gān)

()

(bǐng)

(dòng)

(xiāng)

(chá)

(bǎi)

(zhà)

(liǔ)

(zhù)

(shì)

(lán)

(níng)

(shù)

()

(yào)

(jiǎn)

(xián)

(wēi)

(wāi)

(yán)

(zhuān)

()

(hòu)

()

(shā)

(bèng)

(yàn)

(kǎn)

(miàn)

(nài)

(shuǎ)

(qiān)

(ōu)

(cán)

(yāng)

(zhóu)

(qīng)

()

(jiē)

(jiǔ)

(bèi)

(zhàn)

(diǎn)

(nüè)

(lín)

(lǎn)

(shù)

(shěng)

(xuē)

(cháng)

(mèi)

(dǔn)

(shì)

(pàn)

(zhǎ)

()

(hǒng)

()

(xiǎn)

(mào)

(yìng)

(xīng)

(zuó)

(liě)

(zhāo)

(wèi)

()

(wèi)

(guì)

(jiè)

(hóng)

(xiā)

()

()

()

(suī)

(pǐn)

(yān)

()

(xūn)

(huá)

(zán)

(xiǎng)

()

(duo)

(yǎo)

(hāi)

()

()

()

(tàn)

(xiá)

()

(jiàn)

(tiē)

()

()

(yōu)

(gài)

(dùn)

(chāo)

(zhōng)

(gāng)

()

(yào)

(qīn)

(jūn)

(gōu)

(niǔ)

(xiè)

(gāng)

(bài)

(kàn)

()

(zhān)

(qīng)

(zěn)

(shēng)

(xuǎn)

(shì)

(miǎo)

(xiāng)

(zhǒng)

(qiū)

()

(zhòng)

()

竿(gān)

(duàn)

便(biàn)

(liǎng)

(dài)

(shùn)

(xiū)

(qiào)

(bǎo)

()

(é)

()

()

(jiǎn)

()

()

(xìn)

(huáng)

(quán)

(guǐ)

(qīn)

()

(hóu)

(zhuī)

(jùn)

(dùn)

(dài)

(huí)

(yǎn)

()

(hěn)

()

()

(jiàn)

(táo)

(shí)

(pén)

(pēi)

(lóng)

(dǎn)

(shèng)

(bāo)

(pàng)

(mài)

(tāi)

(miǎn)

(xiá)

(shī)

()

(zhēng)

(jiǎo)

()

(hěn)

(mào)

(yuàn)

()

(ěr)

(ráo)

(shí)

(jiǎo)

(bing)

(luán)

(wān)

(jiāng)

(jiǎng)

(āi)

(tíng)

(liàng)

()

()

(tíng)

(chuāng)

(fēng)

()

()

()

姿()

(qīn)

(yīn)

()

(shī)

(guī)

(wén)

(mǐn)

()

()

(chà)

(yǎng)

(měi)

(jiāng)

(pàn)

(sòng)

(lèi)

()

()

(lóu)

(qián)

(shǒu)

()

()

(zǒng)

(liàn)

(zhà)

(shuò)

(pào)

(xuàn)

(làn)

()

()

(jié)

(hóng)

()

()

(jiāo)

(zhuó)

(dòng)

()

()

(huó)

(pài)

(qià)

(rǎn)

(luò)

(liú)

()

(yáng)

(zhōu)

(hún)

(nóng)

(jīn)

(shì)

(héng)

(huī)

(huǎng)

(tián)

()

(qià)

(nǎo)

(hèn)

()

(jiào)

(xuān)

(huàn)

(shì)

(gōng)

(xiàn)

()

穿(chuān)

(qiè)

()

(jiè)

(guàn)

()

()

(biǎn)

(ǎo)

()

(shén)

(zhù)

()

()

(yòu)

(huì)

(shuō)

(sòng)

(kěn)

退(tuì)

()

()

(zhòu)

(píng)

(shǐ)

(fèi)

(dǒu)

(xùn)

(méi)

(hái)

(yǔn)

(chú)

(xiǎn)

(yuàn)

()

(lao)

()

(yīn)

(jiāo)

(yáo)

()

()

(jià)

()

(yíng)

(yǒng)

(dài)

(guǐ)

(zǎo)

(róu)

(lěi)

(bǎng)

(róng)

(jié)

(rào)

(jiāo)

(huì)

(gěi)

(xún)

(luò)

(luò)

(jué)

(jiǎo)

(hài)

(tǒng)
  评论这张
 
阅读(8)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018