注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

漳浦县绥安中心学校

用心做教育,打造幸福成长共同体

 
 
 

日志

 
 
关于我

漳浦县绥安中心学校秉承“用心做教育,打造幸福成长共同体”的办学理念,让孩子阳光、健康、快乐地成长,在活泼有趣的学习实践体验中养成阅读、感恩、运动等各种好习惯,美丽的校园成了师生身心健康发展的幸福家园,荣获“全国少先队先进集体”等表彰。

网易考拉推荐

《通用规范汉字表》(三)  

2014-08-14 13:57:15|  分类: 语言文字专栏 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

十画

 

(gēng)

(yún)

(hào)

()

(yàn)

(tài)

(qín)

(zhū)

(bān)

()

()

(cán)

(wán)

(zhǎn)

(fěi)

(lāo)

(zāi)

()

(gěng)

()

(zhèn)

(zǎi)

(gǎn)

()

(yán)

(shāo)

(hàn)

(niē)

(mái)

(zhuō)

(kǔn)

(juān)

(sǔn)

(yuán)

()

(dōu)

(zhé)

(shì)

(jiǎn)

(cuò)

(huàn)

(wǎn)

(zhì)

()

(kǒng)

(dǎo)

()

(tǒng)

(āi)

(ái)

(chǐ)

(gěng)

(dān)

(niè)

(gōng)

(mǎng)

(lái)

(lián)

()

()

()

(huò)

(jìn)

(è)

(yíng)

(yīng)

(zhēn)

(kuàng)

(bāng)

(guì)

()

()

(dàng)

(tóng)

(zhū)

(qiáo)

(huà)

(shuān)

(táo)

()

(zhuāng)

(xiào)

()

(yàng)

(gēn)

(suǒ)

()

()

(dòu)

()

(jiǎ)

(zhuó)

(pèi)

(chì)

()

(chún)

(xià)

()

(pēng)

()

(chǔ)

()

(yuán)

(tào)

(zhú)

(liè)

(shū)

(xùn)

()

轿(jiào)

(jiào)

(dùn)

()

(zhì)

(chái)

(zhuō)

()

(jiān)

(jǐn)

(dǎng)

(chěng)

(shài)

(mián)

(xiǎo)

(xiào)

(lào)

()

(huǎng)

()

(shǎng)

()

(yūn)

(bàng)

(pàn)

(gōng)

(wén)

(dǒu)

(yǐn)

(shào)

()

()

()

(ò)

(ēn)

(yāng)

(huàn)

(yàn)

(hēng)

()

(ā)

(āi)

(suō)

()

(qiào)

(é)

(fēng)

(yuán)

(jùn)

(zéi)

贿(huì)

()

(zāng)

(qián)

(qián)

(zuàn)

(jiǎ)

(tiě)

(líng)

(qiān)

(quē)

(yǎng)

(ān)

()

()

(zào)

(chéng)

()

(chèng)

()

()

(yāng)

(zhì)

(chēng)

()

(tòu)

()

(xiào)

(sǔn)

(zhài)

(jiè)

(zhí)

()

(ǎn)

(qīng)

(dǎo)

(tǎng)

()

(chàng)

(hòu)

(lìn)

()

(bèi)

(juàn)

(jiàn)

(chòu)

(shè)

(gōng)

()

(juè)

()

()

(yīn)

(jiàn)

(cāng)

(bān)

(háng)

()

()

(sǒng)

(diē)

(yǎo)

(ài)

(chái)

(bào)

(bān)

(sòng)

(wēng)

()

(cuì)

(zhī)

(xiōng)

()

(zāng)

()

(jiāo)

(nǎo)

(nóng)

(guàng)

()

(láng)

(qīng)

(féng)

(tuó)

(liú)

(yuān)

(zhòu)

饿(è)

(něi)

(líng)

()

(liàn)

(jiǎng)

(jiāng)

(shuāi)

(zhōng)

(gāo)

(guō)

()

(zhǔn)

(zuò)

(zhèng)

(bìng)

()

(zhāi)

(zhěn)

(téng)

()

()

(xiào)

()

(wěn)

(táng)

()

()

(liáng)

(zhàn)

(pōu)

(jìng)

()

(páng)

()

(chù)

(yuè)

(xiū)

(gāo)

(píng)

(quán)

(fěn)

(liào)

()

(jiān)

(kǎo)

(hōng)

(fán)

(shāo)

(zhú)

(yān)

(lào)

()

(tāo)

(zhè)

(lào)

()

(jiǔ)

(shè)

(xiao)

()

(hào)

(hǎi)

()

()

()

(huàn)

()

(liú)

(rùn)

(jiàn)

()

(làng)

(jìn)

(zhǎng)

(tàng)

()

(yǒng)

(bèi)

()

(qiāo)

(hàn)

(huǐ)

(mǐn)

(yuè)

(hài)

(kuān)

(jiā)

(xiāo)

(yàn)

(bīn)

(qiào)

(zhǎi)

(róng)

(zǎi)

(àn)

(qǐng)

(lǎng)

(zhū)

(nuò)

()

(shàn)

(fěi)

()

(xiù)

(páo)

(bèi)

(xiáng)

()

(míng)

(shuí)

(diào)

(yuān)

(liàng)

(zhūn)

(tán)

()

(bāo)

(kěn)

(zhǎn)

()

(xiè)

(ruò)

(líng)

(suì)

(táo)

(xiàn)

(péi)

()

(juān)

(shù)

(é)

(niáng)

(tōng)

(néng)

(nán)

()

(sāng)

(juàn)

(xiù)

(yàn)

()

(jùn)

十一画

 

(qiú)

(suǒ)

()

(liú)

(láng)

(pěng)

()

(cuò)

(miáo)

()

()

(yǎn)

(jié)

(pái)

(yān)

(diào)

(chuí)

(shè)

(duī)

(tuī)

()

(xiān)

(shòu)

(niǎn)

(jiào)

(tāo)

(qiā)

(lüě)

(diān)

(péi)

(jiē)

(zhì)

(kòng)

(tàn)

()

(jué)

(chān)

(zhí)

()

(líng)

(kān)

(liáo)

()

(zhù)

(líng)

()

(huáng)

(fēi)

(méng)

(luó)

(jūn)

(wěi)

(cài)

(táo)

()

()

(píng)

()

(yíng)

(yíng)

(qián)

(xiāo)

()

()

(xiè)

(bīn)

(mèng)

(lán)

(gěng)

()

(shāo)

(méi)

(jiǎn)

(shū)

()

(tǒng)

(suō)

(jiù)

(cáo)

()

(piào)

(yùn)

()

(xiāng)

()

(guī)

(shuò)

(shē)

(kuī)

(shuǎng)

(lóng)

()

(shèng)

(biǎn)

(xuě)

()

(liàng)

()

()

(biāo)

(què)

(táng)

(cháng)

(kuàng)

(shi)

(chén)

(zhēng)

()

(yǎn)

(xuán)

()

()

()

(màn)

(huì)

(wǎn)

(zhuó)

(fēi)

()

(zhǐ)

(kěn)

(yuè)

(lüè)

(qiū)

(zhù)

(shé)

()

(lèi)

(è)

(chàng)

(huàn)

(luo)

(tuò)

(wéi)

()

(shá)

(xiào)

()

()

(zhǎn)

(luó)

(cuī)

(wéi)

(bēng)

(chóng)

(jué)

(yīng)

(quān)

(kào)

(dāng)

()

(tóng)

(míng)

(chǎn)

(yín)

(jiǎo)

(tián)

(jiē)

()

()

(huì)

()

(bèn)

(lóng)

()

(shēng)

()

()

(mǐn)

(zuò)

(dài)

(yōu)

(cháng)

(ǒu)

(wēi)

(tōu)

(nín)

(shòu)

(tíng)

(piān)

()

(dōu)

(jiǎ)

(xìn)

(pái)

()

()

(xián)

(pán)

()

(chuán)

(duò)

(xié)

()

()

(liǎn)

()

()

(cǎi)

(lǐng)

(jiǎo)

()

()

(tún)

(liǎn)

(tuō)

(xiàng)

(gòu)

()

(cāi)

(zhū)

(liè)

(māo)

(huáng)

(chāng)

(měng)

()

(xiàn)

(guǎn)

(còu)

(jiǎn)

(háo)

(pēng)

(shù)

()

(ān)

(quán)

(yǎng)

(hén)

(láng)

(kāng)

(yōng)

鹿()

(dào)

(zhāng)

(jìng)

(shāng)

()

(xuán)

(wàng)

()

(yán)

(chǎn)

(zhe)

(líng)

(gài)

(juàn)

(zhān)

()

()

(duàn)

(jiǎn)

(shòu)

(hàn)

(huàn)

(qīng)

(tiān)

鸿(hóng)

(lín)

()

(yān)

()

(jiàn)

(shū)

(tǎng)

(hún)

(huái)

(xiáo)

(yuān)

(yín)

()

(táo)

(chún)

()

()

(dàn)

(diàn)

(shēn)

(shuàn)

(hán)

()

(liáng)

(shèn)

(qíng)

()

(cán)

(dào)

()

()

(wéi)

(jīng)

(diàn)

(cuì)

(wǎn)

(cǎn)

(guàn)

(kòu)

(yín)

()

()

宿(xiǔ)

(zhì)

(yáo)

()

(móu)

(dié)

(huǎng)

(xié)

(fu)

(dǎo)

(huò)

(wèi)

(yàn)

()

(dǎi)

(gǎn)

(wèi)

()

(dàn)

(suí)

(duò)

(suí)

(dàn)

()

(lóng)

(yǐn)

(hūn)

(shěn)

(wǎn)

()

(jǐng)

()

()

()

()

(chāo)

(shéng)

(wéi)

(mián)

(bēng)

(chóu)

(zōng)

(zhàn)

绿()

(zhuì)

(cháo)

十二画

 

(qín)

(lín)

(zhuó)

(qióng)

(bān)

()

(zòu)

(kuǎn)

(kān)

()

()

(yàn)

(kāi)

(yuè)

(chèn)

()

(chāo)

(lǎn)

()

()

()

(jiē)

()

(péng)

(chuāi)

(chā)

(jiū)

(sōu)

(zhǔ)

(yuán)

(chān)

(cái)

()

(cuō)

(lǒu)

(jiǎo)

()

()

(sāo)

(róu)

()

()

()

(lián)

(hu)

(sàn)

()

(zàng)

()

()

(dǒng)

()

(jìng)

(cōng)

(jiǎng)

()

(luò)

(hán)

(cháo)

()

(kuí)

(bàng)

(léng)

()

()

(zhí)

(sēn)

(fén)

()

(jiāo)

()

(gùn)

(chuí)

(mián)

(péng)

(zōng)

(guān)

(láng)

(tuǒ)

(huì)

(huò)

()

()

()

(hān)

()

(chú)

(shà)

(yìng)

(xiāo)

(què)

(liú)

(yàn)

(zhí)

(liè)

(xióng)

(jiá)

()

(zàn)

()

(qiào)

(bèi)

(bēi)

()

(záo)

(huī)

(chǎng)

(táng)

(shǎng)

(zhǎng)

(qíng)

(lài)

(shǔ)

(zuì)

()

(liàng)

(dǐng)

(pēn)

(zhā)

(jīng)

()

()

(hǎn)

(è)

(liàng)

(jǐng)

(chóu)

(jiàn)

()

(diē)

(pǎo)

()

()

()

(zhu)

(tíng)

(yán)

()

()

(juān)

(wèi)

(chuǎn)

(hóu)

()

()

(xuān)

(qiàn)

()

(mào)

()

()

(shú)

()

(péi)

(hēi)

(zhù)

()

(liàn)

(xiāo)

(suǒ)

(chú)

(guō)

(xiù)

(fēng)

(xīn)

(ruì)

(shēng)

(bāi)

(duǎn)

(zhì)

(dàn)

(tǎn)

()

(é)

(shèng)

(shāo)

(chéng)

()

(shuì)

(kuāng)

(děng)

(zhù)

()

(shāi)

(tǒng)

()

()

(jīn)

(zhēng)

(ào)

()

(pái)

(bǎo)

()

(jiāo)

(bàng)

(chǔ)

(hào)

(wǎn)

(yuè)

(ào)

(jiē)

(chéng)

()

(xún)

(tǐng)

(shū)

()

(fān)

(shì)

(qín)

()

()

()

(qiāng)

(wàn)

()

(xīng)

(wei)

(huá)

(hóu)

(bèi)

(rán)

(kuì)

(chán)

(zhuāng)

(mán)

(jiù)

(dūn)

(bīn)

(dòu)

()

(huàn)

(tòng)

(tóng)

(jùn)

(kuò)

(shàn)

(xiáng)

(xiàn)

()

(fèn)

(zūn)

(diàn)

(dào)

(suì)

(céng)

(yàn)

(gǎng)

(zhì)

()

(xiāng)

(zhā)

()

(miǎo)

湿(shī)

(wēn)

()

(kuì)

(jiàn)

(huá)

(pài)

()

(wān)

()

(you)

()

(xuàn)

(gài)

(fèn)

(huāng)

(duò)

(è)

(lèng)

(huáng)

(kuì)

()

(kǎi)

()

(hán)

()

()

(cuàn)

()

(jiào)

(chuāng)

(jiǒng)

(biàn)

()

()

()

(qún)

(chán)

()

(xiè)

(yáo)

(bàng)

(qiān)

()

(shǔ)

()

(qiáng)

(zhōu)

(shū)

()

()

(ài)

(méi)

()

(sǎo)

(mèi)

婿()

(dēng)

(miǎn)

(lǎn)

()

(duàn)

(huǎn)

()

()

(piàn)

(biān)

(sāo)

(yuán)

十三画

 

()

()

(ruì)

(gui)

(nǎo)

(hún)

()

(shè)

()

(tián)

()

()

()

(bǎi)

(xié)

(bān)

(yáo)

(gǎo)

(táng)

(tān)

(pìn)

(zhēn)

(suàn)

(qín)

(xuē)

()

(què)

(lán)

()

()

(péng)

()

()

(róng)

(méng)

(zhēng)

(xiàn)

椿(chūn)

(jìn)

(chǔ)

(kǎi)

(lǎn)

(xiǎng)

(huái)

()

(lóu)

(gài)

(lài)

(lào)

(chóu)

(gǎn)

(ài)

(diǎn)

(bēi)

(suì)

(pèng)

(wǎn)

()

(gān)

(léi)

(líng)

()

(báo)

()

()

(shū)

()

(pín)

(líng)

(jiàn)

(jīng)

()

()

(miáo)

(jié)

(shuì)

(cǎi)

(shì)

()

(suō)

()

(nuǎn)

(méng)

(xiē)

(àn)

(xiá)

(zhào)

()

(kuà)

(qiāo)

(tiào)

(duò)

(guì)

()

(jiāo)

(gēn)

(qiǎn)

()

(luó)

(é)

(fēng)

(tuì)

(xiù)

(wēng)

(sǎng)

(shǔ)

(zhì)

(zuì)

(zhào)

(shǔ)

(huǎng)

(cuò)

(máo)

()

(luó)

(chuí)

(zhuī)

(jǐn)

(jiàn)

()

(měng)

(ǎi)

()

(zhì)

(chóu)

(tuí)

(chóu)

(chóu)

(qiān)

(jiǎn)

(kuài)

(huǐ)

(jiù)

(shǔ)

(cuī)

(shǎ)

(xiàng)

(duǒ)

(kuí)

()

(wēi)

()

(yáo)

()

(yāo)

(xīng)

(sāi)

()

(xiàn)

(péng)

(téng)

(tuǐ)

(bào)

(yuán)

(yǐng)

(chù)

(jiě)

(shà)

(chú)

()

(liù)

(jiàng)

(bǐng)

()

(kuò)

(chī)

(tán)

(lián)

(jìng)

(xīn)

(yùn)

()

(téng)

(liáng)

(shù)

(jiān)

()

()

(méi)

(huáng)

(mǎn)

()

(diān)

(yuán)

()

(làn)

(tāo)

()

(liū)

()

(gǔn)

()

()

(bīn)

(róng)

()

(liáng)

(tān)

(shèn)

()

(sāi)

()

(kuī)

()

(qǐn)

(jǐn)

(guà)

(luǒ)

()

(miù)

(qún)

殿(diàn)

()

(zhàng)

()

()

(xián)

(jià)

(dié)

()

(féng)

(chán)

(bīn)

(jiǎo)

十四画

 

(jìng)

()

(li)

(zhuì)

(áo)

(qiáng)

()

(jiā)

(cuī)

()

(jié)

(shì)

(jìng)

(zhāi)

(shuāi)

(piě)

()

()

()

()

(màn)

(miè)

(cài)

(zhè)

()

(ǎi)

()

(wèi)

(jīng)

()

(kǎn)

(liú)

(bǎng)

(zhà)

(róng)

()

(zāo)

(jiào)

()

(niàng)

(suān)

(dié)

(jiǎn)

(tàn)

()

(yuàn)

()

(xiá)

(niǎn)

()

(cháng)

()

(chǒu)

(shù)

(sòu)

(yǒng)

(qīng)

()

(yíng)

(zhī)

(chán)

(ma)

()

(zhuàn)

(qiāo)

(duàn)

()

()

(tiǎn)

(wěn)

(xūn)

()

(suàn)

(luó)

(guǎn)

(xiāo)

()

(liáo)

(sēng)

()

()

(mèi)

(mào)

()

(bo)

(páng)

(xiān)

()

()

(mán)

(guǒ)

(qiāo)

(háo)

(gāo)

(zhē)

()

(da)

(wēn)

(shòu)

()

(zhāng)

(jié)

(duān)

()

(jīng)

(cuì)

(qiàn)

()

()

(róng)

(shān)

(xiāo)

()

(shù)

(piāo)

(màn)

()

(yàng)

(yǎn)

(lòu)

(màn)

(kāng)

(zhài)

(sài)

(guǎ)

(chá)

()

(liáo)

(tán)

(zhào)

()

(tuì)

()

(suì)

(nèn)

(cuì)

(xióng)

(dèng)

(luó)

(suō)

  评论这张
 
阅读(5)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018